სექტემბერი 548
en

კანონი „სასოფლო მილიციისა და ადმინისტრაციისა“, 1918 წლის 2 აგვისტო

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული კანონი „სასოფლო მილიციისა და ადმინისტრაციისა“

1918 წლის 2 აგვისტო

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1836, ანაწერი 1, საქმე 85