მაისი 548
en

კანონი „საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა“ , 1918 წლის 20 სექტემბერი

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული კანონი „საქართველოს რესპუბლიკის გერბისა“

 

1918 წლის 20 სექტემბერი

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1836, ანაწერი 1, საქმე 85