ივნისი 548
en

კანონი „საბაჟო დაწესებულათა მოწყობისა“, 1918 წლის 30 აგვისტო

 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს მიერ მიღებული კანონი „საბაჟო დაწესებულათა მოწყობისა“

 

1918 წლის 30 აგვისტო

 

წყარო: ცენტრალური საისტორიო არქივი, ფონდი 1836, ანაწერი 1, საქმე 85