ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1461, საქმე 14/38

 

 

მეფე როსტომის წყალობის წიგნი იოთამ ამილახორისადმი. 

1636 წელი.