ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/88

 

 

მეფე როსტომის წყალობის წიგნი ბარამყულისადმი. 

1649 წელი.