ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/84

 

 

მეფე როსტომის სახელოს წყალობის წიგნი მეითარ მანუჩარისადმი.

1634 წლის 8 აპრილი.