ნოემბერი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/14

 

 

მეფე როსტომი იხსენიება მეფე ერეკლეს მიერ მამუჩი ჭავჭავაძისათვის ბოძებულ წყალობის სიგელში. 

1682 წელი.