ნოემბერი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 53/107

 

 

მეფე როსტომის მიერ როსტომა ხითარასშვილისათვის ნასყიდი ყმების წყალობის დამტკიცება. 

1649 წელი.