ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/79

 

 

მეფე როსტომის წყალობის წიგნი პაპუნა ციციშვილისადმი. 

1633 წლის 4 აპრილი.