მაისი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/238

 

 

მეფე როსტომის წყალობის განახლების წიგნი შარუა [შარუაშვილისადმი]. 

1636 წელი.