ნოემბერი 548
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 51/192

 

 

მეფე როსტომის თარხნობის წიგნი სოფელ დირბისადმი. 

1650 წელი.