ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/72

 

 

მეფე როსტომის წყალობის განახლების წიგნი ლეონ თურქისტანიშვილისადმი. 

1635 წლის 2 დეკემბერი.