ოქტომბერი 595
en

ისტორიული საბუთი - ფონდი 1450, საქმე 50/71

 

 

მეფე როსტომის წყალობის წიგნი ლევან თურქისტანიშვილისადმი. 

1647 წლის 5 სექტემბერი.