აპრილი 548
en

საფინანსო სამსახური

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ეროვნულ არქივის ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, საბიუჯეტო ასიგნებათა განაწილება და მართვა წლიური საბიუჯეტო კანონის შესაბამისად;
  • ეროვნული არქივის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ეკონომიკური და ფინანსური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
  • ეროვნული არქივის ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება, კვარტალური და წლიური საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შედეგების ანალიზი;
  • საბუღალტრო და საფინანსო საქმიანობის წარმართვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ არსებული კანონებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.

 

სამსახურის თანამშრომლები:

1 გიორგი ყველაშვილი უფროსი (032) 2 370233 g.kvelashvili@archives.gov.ge
2 გიორგი კევლიშვილი სპეციალისტი   gkevlishvili@archives.gov.ge
3 თამარ გოგოხია-დავითაშვილი მთავარი სპეციალისტი   t.gogokhia-davitashvili@archives.gov.ge
4 ილონა ხუხუა უფროსი სპეციალისტი   ikhukhua@archives.gov.ge
5 თამარ მიშელაძე მთავარი სპეციალისტი   tmisheladze@archives.gov.ge
6