ნოემბერი 595
en

საფინანსო სამსახური

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ეროვნულ არქივის ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, საბიუჯეტო ასიგნებათა განაწილება და მართვა წლიური საბიუჯეტო კანონის შესაბამისად;
  • ეროვნული არქივის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ეკონომიკური და ფინანსური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
  • ეროვნული არქივის ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება, კვარტალური და წლიური საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შედეგების ანალიზი;
  • საბუღალტრო და საფინანსო საქმიანობის წარმართვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ არსებული კანონებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.

 

სამსახურის თანამშრომლები:

1 დავით ლიტკინი უფროსი 2 37 02 33 dlitkini@archives.gov.ge
2 ნანი პაპოშვილი მთავარი სპეციალისტი   npaposhvili@archives.gov.ge
3 ლანა დვალი უფროსი სპეციალისტი   ldvali@archives.gov.ge