სექტემბერი 548
en

სტაჟირება

სტაჟირების პროგრამა საქართველოს ეროვნული არქივისთვის საკმაოდ წარმატებული პროექტია. სტაჟირება გულისხმობს ეროვნულ არქივში  ანაზღაურებად ან ანაზღაურების გარეშე საქმიანობას. სტაჟირების პროგრამაში მონაწილეობ შეუძლია უმაღლესი განათლების მქონე საქართველოს მოქალაქეს ანუმაღლესი განათლების შესახებსაქართველოს კანონის შესაბამისად აკადემიური უმაღლესი განათლების პირველი საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის მეორე, მესამე ან მეოთხე კურსის, ან მეორე საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის სტუდენტს. სტაჟირების კონკურსი ცხადდება  „საჯარო სამსახურის ბიუროსმიერ ადმინისტრირებული ვებგვერდის საშუალებით.

ეროვნულ არქივში არაანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 1 თვიდან 6 თვემდე ვადით, ხოლო ანაზღაურებადი სტაჟირების ხანგრძლივობა -  1 თვიდან 1 წლამდე ვადით.

სტაჟირების გავლის შესახებ დეტალური ინფორმაციის მისაღებად იხილეთ  საქართველოს იუსტიციის მინისტრის 2015 წლის 13 ივლისის ბრძანება №80 „საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სისტემაში სტაჟირების გავლის წესის შესახებ“.

 

 

  1. კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივის კინოდოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვისა და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილების სტაჟიორი
  2. კასპის ადგილობრივი არქივის სტაჟიორი
  3. დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო - ტექნიკური დამუშავების განყოფილების სტაჟიორი