თებერვალი 548
en

ინფრასტრუქტურის განვითარების სამსახური

სამსახურის  ძირითადი  ამოცანები და ფუნქციებია:

  • ეროვნული არქივის სისტემის ინფრასტრუქტურის განვითარებასთან დაკავშირებული წინადადებებისა და გეგმების მომზადება;
  • საპროექტო, სარემონტო და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებული დოკუმენტაციის მომზადება კომპეტენციის ფარგლებში;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში მშენებლობების წარმოების და სხვა ანალოგიური ხასიათის   ნებართვების თაობაზე შესაბამისი დოკუმენტაციის მომზადება;
  • ეროვნული არქივის სისტემის ინფრასტრუქტურის ობიექტების მშენებლობის რეაბილიტაციისა  და განვითარების დაგეგმვა, ორგანიზება;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში სამშენებლო, სარემონტო და საპროექტო საქმიანობაზე ზედამხედველობა და კონტროლი;
  • სამსახურებრივი კორესპონდენციების განხილვა და  პასუხების მომზადება/რეაგირება;
  • კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა უფლებამოსილებების განხორციელება.

 

სამსახურის თანამშრომლები:

1 ილია ლომიძე უფროსი 577 34 05 64 illomidze@archives.gov.ge
2 ლაშა აბაშიძე სპეციალისტი    
3 არჩილ გელაშვილი ტექნიკური და შრომის უსაფრთხოების მენეჯერი   gelashviliarchil@gmail.com