ივნისი 548
en

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილება

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ეროვნული არქივის სტრუქტურული ერთეულების დებულებების, თანამშრომელთა სამუშაო აღწერილობებისა და ადამიანური რესურსების მართვასთან დაკავშირებული ბრძანებების პროექტების მომზადება;
  • სტატისტიკური მონაცემების შედგენა და ანალიზი;
  • ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებელი კონკურსების ორგანიზება;
  • კომპეტენციაში შემავალ საკითხებზე განცხადებებისა და წერილების დადგენილი წესით განხილვა და მათზე რეაგირება;
  • სტაჟირების კონკურსის ჩატარების ორგანიზება;
  • ადამიანური რესურსების მართვის სფეროში შემოთავაზებული სიახლეებისა და რეკომენდაციების დანერგვა.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 ნათია ბუაჩიძე განყოფილების უფროსი 0 322 47 81 01  nbuachidze@archives.gov.ge
2 ნანა ნოზაძე მთავარი სპეციალისტი   nananozadze@archives.gov.ge
3 მარიამ კვაჭანტირაძე მთავარი სპეციალისტი   mkvachantiradze@archives.gov.ge
4 ნინო კასრაძე უფროსი სპეცილისტი   nikasradze@archives.gov.ge