მაისი 548
en

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

სამსახურის  ძირითადი  ამოცანები და ფუნქციებია:

  • ეროვნული არქივის საქმიანობაში თანამედროვე საინფორმაციო-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების დანერგვა და გამართული ფუნქციონირებისთვის ხელშეწყობა;
  • ახალი პროგრამული უზრუნველყოფის შექმნა, მისი დანერგვა და გამართული მუშაობის უზრუნველყოფა (მონიტორინგი, შეცდომების იდენტიფიცირება და  გამოსწორება);
  • სამსახურის მიერ ეროვნული არქივის საჭიროებისათვის დაგეგმილი სამუშაოების ბიუჯეტის შემუშავება და მის განკარგვასთან დაკავშირებით რეკომენდაციების მომზადება, შესაძენი ტექნიკის სპეციფიკაციის განსაზღვრა;
  • თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიებისა და ახალი თუ უკვე დანერგილი პროგრამული უზრუნველყოფის ათვისებაში ეროვნული არქივის პერსონალისთვის ხელშეწყობა შესაბამისი ტრენინგების ორგანიზებითა და სახელმძღვანელო-საცნობარო მასალების უზრუნველყოფით. 

 

სამსახურის თანამშრომლები:

1 ზვიად მელქაძე უფროსი 577 340581 zmelkadze@archives.gov.ge
2 ონისე გაბისონია პროგრამისტი   ogabisonia@archives.gov.ge
3 მაკა მამუკაშვილი მთავარი სპეციალისტი   mmamukashvili@archives.gov.ge