ნოემბერი 548
en

დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო ტექნიკური დამუშავების განყოფილება

განყოფილება წარმოადგენს ეროვნული არქივის სტრუქტურულ ერთეულს, რომელიც თავისი საქმიანობისას ხელმძღვანელობს საქართველოს კონსტიტუციით,  „ ეროვნული საარქივო ფონდისა და ეროვნული არქივის შესახებ “ საქართველოს კანონით, სსიპ საქართველოს ეროვნული არქივის დებულებითა და სხვა საკანონმდებლო და კანონქვემდებარე ნორმატიული აქტებით, ეროვნული არქივის შინაგანაწესით და განყოფილების დებულებით.

განყოფილების ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • საქართველოს უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივის დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებების, აგრეთვე, სხვა იურიდიულ პირთა დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება (მოწესრიგება).
  • საარქივო საქმის მოქმედი მეთოდოლოგიური და ნორმატიული მოთხოვნების შესაბამისად, ასევე, საქმისწარმოების საკითხებზე ნორმატიული მეთოდოლოგიური დოკუმენტების შედგენა.

განყოფილება ფუნქციონირებს სახელშეკრულებო საწყისებზე; მომსახურების საფასურის გადახდა რეგულირდება საქართველოს მთავრობის დადგენილებით გათვალიწინებული საფასურების შესაბამისად.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 თინათინ ჯიღაური
უფროსი
   577 13 03 31      
tjighauri@archives.gov.ge
2 ნოდარ მამალაძე უფროსის მოადგილე
  nmamaladze@archives.gov.ge
3 ირმა მარკოზაშვილი მთავარი სპეციალისტი   imarkozashvili@archives.gov.ge
4 მანანა წირქვაძე უფროსი სპეციალისტი   mtsirkvadze@archives.gov.ge
5 თეონა კაცაძე
უფროსი სპეციალისტი
  tkatsadze@archives.gov.ge