დეკემბერი 595
en

ნორმატიული აქტები

საქართველოს ეროვნული არქივის მუშაობასთან დაკავშირებული საკანონმდებლო ბაზა: