აპრილი 548
en

განცხადება გაზეთ „ივერიაში“

განცხადება გაზეთ „ივერიაში“, 1888 წლის 1 იანვარი, #1