ოქტომბერი 595
en

ეროვნულმა არქივმა საქმიანობა დისტანციურ რეჟიმში გამარტივებული წესით განაახლა

საგანგებო ვითარებისა და კარანტინის პერიოდში კორონავირუსის გავრცელების პრევენციის მიზნით საქართველოს ეროვნული არქივი ყველაზე მოთხოვნად სერვისებს  დისტანციურად გასცემს. ეს სერვისებია: 

1. დაბადების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

2. ქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

3. განქორწინების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

4. გარდაცვალების შესახებ საარქივო ცნობა (1936 წლამდე არსებული მონაცემები);

5. კომლის შემადგენლობის შესახებ საარქივო ცნობა;

6. ქონებრივი უფლების დამადასტურებელი საარქივო ცნობა;

7. კოოპერატივში გაწევრიანების შესახებ საარქივო ცნობა;

8. დოკუმენტის არქონის შესახებ საარქივო ცნობა;

9. განათლების ფაქტის დადასტურების შესახებ;

10. სამუშაო სტაჟის შესახებ;

11. კონკრეტულ მისამართზე ჩაწერა-ამოწერის შესახებ;

12. განმეორებითი სოციალურ-უფლებრივი.

საჭირო საარქივო მომსახურების მისაღებად დაინტერესებულ პირს შეუძლია, განაცხადი გააგზავნოს ეროვნული არქივის ელექტრონულ ფოსტაზე (services@archives.gov.ge) ან განაცხადი გააკეთოს ეროვნული არქივის ცხელი ხაზის დახმარებით (214 05 05).

განაცხადების მიღება წარმოებს ყოველ სამუშაო დღეს, 09:00-დან 18:00 საათამდე.

დაინტერესებული პირი მომზადებულ საარქივო ცნობას მიიღებს პირად ელექტრონულ ფოსტაზე, ხოლო მოთხოვნის შემთხვევაში, მას პასუხი გაეგზავნება „საქართველოს ფოსტის“ მეშვეობით.

საარქივო ცნობის დისტანციურად მისაღებად დამატებითი დოკუმენტების წარდგენა შესაძლებელია ეროვნული არქივის ელექტრონულ ფოსტაზე (services@archives.gov.ge) ან/და სოციალური ქსელების საშუალებით (Viber, Whats-App).

იმ შემთხვევაში, თუ მოქალაქეს არ აქვს ინტერნეტკავშირზე წვდომა, მას შეუძლია, დამატებითი დოკუმენტები მოათავსოს უშუალოდ ეროვნული არქივის (ცენტრალური, რეგიონული და ადგილობრივი არქივების) ოფისებში განთავსებულ სპეციალურ საფოსტო ყუთებში.

დამატებითი დოკუმენტებია:

− მომსახურების საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი;

− მომსახურების საფასურის გადახდის შეღავათით სარგებლობის დამადასტურებელი დოკუმენტი;

− მინდობილობა;

− უცხო ქვეყნის მოქალაქის შემთხვევაში − პასპორტის ასლი.

მომსახურების საფასურის შეღავათით შემდეგი მოქალაქეები სარგებლობენ:

1. თუ საარქივო ცნობა უშუალოდ მათ ეხება, მომსახურების საფასურის გადახდისაგან გათავისუფლებულნი არიან:

− შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები;

− მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

− სხვა სახელმწიფოთა ტერიტორიაზე საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

− საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედების ვეტერანები და მათთან გათანაბრებული პირები;

− იძულებით გადაადგილებული პირები;

− სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრი, რომლის სარეიტინგო ქულა ტოლია ან ნაკლებია საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვრულ ქულაზე.

2. თუ საარქივო ცნობა უშუალოდ მათ ეხება, საფასურის 50%-ის გადახდის შეღავათით სარგებლობენ: 

− მოსწავლეები;

− სტუდენტები;

− პენსიონერები. 

 

საქართველოს იუსტიციის მინისტრის ბრძანება "ახალი კორონავირუსის (COVID-19) გავრცელების აღკვეთის ხელშეწყობის მიზნით საქართველოს ეროვნული არქივის საქმიანობის ადმინისტრირების წესის დამტკიცების თაობაზე";

საქართველოს ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ბრძანება " სსიპ საქართველოს ეროვნულ არქივში ელექტრონული საქმისწარმოების, ადმინისტრაციული წარმოებისა და საჯარო ინფორმაციის გაცემის განსხვავებული წესების გავრცელების შესახებ".