მაისი 548
en

ციფრული ტექნოლოგიების განყოფილება

განყოფილების  ძირითადი  ამოცანები და ფუნქციები: 

  • ახდენს კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალურ არქივში დაცული დოკუმენტების გაციფრულებას მათი სადაზღვევო და გამოყენების ფონდის შექმნის მიზნით;
  • აწარმოებს ელექტრონული ინფორმაციის მენეჯმენტს და მათი დაცვის უზრუნველყოფას;
  • ცენტრალური არქივის მკვლევარებისთვის ამზადებს მათ მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტების ელექტრონულ ასლებს;
  • იღებს მონაწილეობას საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გამართულ სამეცნიერო-კულტურულ ღონისძიებებში, დოკუმენტების დიგიტალიზაციის, მათი დამუშავების და საბეჭდად მომზადების კუთხით.

 

განყოფილების  თანამშრომლები:

1 სოფიო ფაციაშვილი განყოფილების უფროსი 577 13 03 09 sphatsiashvili@archives.gov.ge
2 დიმიტრი ჯალიაშვილი უფროსი სპეციალისტი   djaliashvili@archives.gov.ge
3 ზურაბ ფურცელაძე უფროსი სპეციალისტი   zphurtseladze@archives.gov.ge