მაისი 548
en

ფოტოდოკუმენტების განყოფილება

განყოფილების  ძირითადი  ამოცანები და ფუნქციები

  • უზრუნველყოფს ცენტრალური არქივის საცავებში დოკუმენტების დაცვასა და შენახვას, აკონტროლებს დოკუმენტების შენახვის პირობებს, ატარებს ღონისძიებებს მათი ოპტიმიზაციის მიზნით;
  • ამოწმებს დოკუმენტების არსებობას, ფიზიკურ-ქიმიურ და ტექნიკურ მდგომარეობას. აღრიცხავს  იმ საქმეებს, რომლებიც მოითხოვს საკონსერვაციო-პროფილაქტიკურ და სარესტავრაციო დამუშავებას.  ეძიებს აღმოუჩენელ დოკუმენტებს;
  • ავლენს  განსაკუთრებული ღირებულების მქონე დოკუმენტებს , ახდენს ამ დოკუმენტებისა და მათზე შექმნილი სადაზღვევო ფონდის აღწერასა და აღრიცხვას;
  • აღრიცხავს  ცენტრალური არქივის დოკუმენტებს, ამზადებს სტატისტიკურ მონაცემებს ცენტრალური არქივის დოკუმენტების შემადგენლობისა და მოცულობის შესახებ;
  •  ცენტრალურ არქივში დოკუმენტებს შესანახად იღებს, დადგენილი წესით საცავებიდან დოკუმენტებს გასცემს და მათ უკან იღებას;
  • შეიმუშავებს და სისტემატურად აზუსტებს ცენტრალური არქივის დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებებისა და პირების წრეს; უზრუნველყოფს ეროვნული საარქივო ფონდის ცენტრალური არქივის პროფილის დოკუმენტებით შევსებას, ატარებს ცენტრალურ არქივში დაცული დოკუმენტების შემფასებელ ექსპერტიზას;
  • აკონტროლებს ცენტრალური არქივის დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებათა არქივების მუშაობას და აწარმოებს მათ  სტატისტიკურ აღრიცხვას (პასპორტიზაციას);

აღწერს  ცენტრალურ არქივში დაცულ დოკუმენტებს, აღწერისა და აღრიცხვის წიგნებს გადაამუშავებს და აუმჯობესებს, ახდენს დოკუმენტების კატალოგიზაციას, სისტემატური და სხვა კატალოგების წარმოებას, გამოსაცემად ამზადებს ცნობარებს ცენტრალური არქივის დოკუმენტების შემადგენლობისა და შინაარსის შესახებ.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 მაყვალა გერაძე უფროსი 577 13 03 71 mgeradze@archives.gov.ge
2 ვალერი ლევჩენკო უფროსი სპეციალისტი   vlavchenko@archives.gov.ge
3 ნინო სარაჯიშვილი უფროსი სპეციალისტი   nsarajishvili@archives.gov.ge
4 ლიანა სონღულაშვილი სპეციალისტი   lsonghulashvili@archives.gov.ge