ივნისი 548
en

საცნობარო განყოფილება

მიზნები და ფუნქციები:

  • განყოფილებაში დაცული საარქივო დოკუმენტების დაცვა-აღრიცხვა;
  • სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის სისტემის შექმნა, სრულყოფა და განვითარება; ინფორმაციის ძიების ელექტრონულ სისტემათა დანერგვა, განყოფილებაში დაცულ დოკუმენტებზე საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შედგენა;
  • ცენტრალური არქივის შევსება პირადი შემადგენლობის პროფილის დოკუმენტებით;
  • საქმეთა არსებობისა და მდგომარეობის შემოწმება, მიღებული შედეგების სააღრიცხვო დოკუმენტებში აღნიშვნით;
  • დადგენილი წესით, საარქივო დოკუმენტების პირების, დოკუმენტებიდან ამონაწერებისა და სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობების მომზადება;
  • საარქივო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, კანონით დადგენილი წესითა და ვადებში, იურიდიული და ფიზიკური პირებისთვის მომსახურების გაწევა;
  • ცენტრალურ არქივში დაცული პირადი შემადგენლობის ფონდების მიზნობრივი-შემფასებელი ექსპერტიზის ჩატარება;
  • საჭიროების მიხედვით, არქივსაცავებში ფონდების გადაადგილება, ტოპოგრაფიულ მაჩვენებლებში შესაბამისი ცვლილებების შეტანით;
  • საცავებში სანიტარული დღეების ჩატარება, მათი მოვლისა და დაცვის მიზნით.

 

განყოფილების  თანამშრომლები

1 ირინე ლალიაშვილი უფროსი (0431) 250105 ilaliashvili@archives.gov.ge
2 დავით ტყეშელაშვილი უფროსი სპეციალისტი   dtkeshelashvili@archives.gov.ge
3 მალვინა ცხვარაძე უფროსი სპეციალისტი   mckhvaradze@archives.gov.ge