ივნისი 548
en

დაწესებულებების დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავების განყოფილება

მიზმები და ფუნქციები:

  • ქუთაისის ცენტრალური არქივის დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებების, აგრეთვე, სხვა იურიდიულ პირთა დოკუმენტების სამეცნიერო-ტექნიკური დამუშავება; დაწესებულებების საქმიანობაში დოკუმენტთა ორგანიზების მარეგლამენტირებელი ნორმატიულ-მეთოდიკური დოკუმენტების შემუშავება;
  • ქუთაისის ცენტრალური არქივის დაკომპლექტების წყარო-დაწესებულებების, აგრეთვე, სხვა იურიდიულ პირთა სახელშეკრულებო საწყისებზე მომსახურება, საქართველოს მთავრობის დადგენილებით დაწესებული საფასურის შესაბამისად.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 თამარ ბერეკაშვილი უფროსი 577 32 74 22 tberekashvili@archives.gov.ge