მაისი 548
en

ესფ დოკუმენტების დაცვის უზრუნველყოფის აღრიცხვის და სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის განყოფილება

ამოცანები და ფუნქციები

 • ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების  მიღება;
 • სახელმწიფო   დაცვაზე  მიღებულ  დოკუმენტებზე  სააღრიცხვო დოკუმენტების     შედგენა და საჭიროებისამებრ  ცვლილებების შეტანა;
 • საცავებიდან საქმეების გაცემა-დაბრუნება, მათ შორის დროებით სარგებლობაში;
 • არქივსაცავებში დაცული დოკუმენტების რევიზია (საქმეების არსებობისა და ფიზიკური მდგომარეობის შემოწმება) და აღმოჩენილ ნაკლოვანებებზე შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება;
 • საჭიროების მიხედვით, არქივსაცავებში ფონდების გადაადგილება,   ტოპოგრაფიულ მაჩვენებლებში შესაბამისი  ცვლილებების შეტანით;
 • საცავებში სანიტარული დღეების ჩატარება,  მათი მოვლისა და დაცვის მიზნით;
 • ცენტრალური არქივის სამკითხველო დარბაზში მკვლევართა მომსახურება;
 • ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების შესაბამისი წესების დაცვით გამოქვეყნება,  თემატური ნუსხების, სამეცნიერო სტატიების, ნარკვევების,  პუბლიკაციების,  რადიო და ტელეგადაცემების, სხვადასხვა სახის გამოცემების (მათ შორის, ელექტრონული სახით) მომზადება;
 • საზოგადოებრივი მოთხოვნების გათვალისწინებითა  და საკუთარი ინიციატივით, სახელმწიფოებრივი, ეკონომიკური, სამეცნიერო და სოციალურ-კულტურული მიზნებისათვის  გამოსაყენებლად, საარქივო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მომზადება;
 • სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობების, აგრეთვე, საარქივო  დოკუმენტების პირებისა და დოკუმენტიდან ამონაწერების მომზადება;
 • ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გამოფენების ორგანიზება;
 • არქივმცოდნეობის, დოკუმენტმცოდნეობის, არქეოგრაფიისა და მომიჯნავე საისტორიო დისციპლინების დარგში სამეცნიერო-კვლევით მუშაობის ორგანიზება.

 

განყოფილების  თანამშრომლები

1 თეა ქათამაძე უფროსი 577 22 74 20 tkatamadze@archives.gov.ge
2 ზამირა ენუქიძე უფროსი სპეციალისტი   zenukidze@archives.gov.ge
3 მანანა ხაზარაძე უფროსი სპეციალისტი   mkhazaradze@archives.gov.ge
4 ნანა ბერეკაშვილი უფროსი სპეციალისტი   nberekashvili@archives.gov.ge
5 ინგა ვაიზბანტი უფროსი სპეციალისტი   ieliava@archives.gov.ge
6 ირმა გეთია უფროსი სპეციალისტი   igetia@archives.gov.ge
7 მერაბი ამაღლობელი უფროსი სპეციალისტი   meamaghlobeli@archives.gov.ge