ივნისი 548
en

არქივის დაკომპლექტების წყარო-ორგანიზაციები

 1. საქართველოს პარლამენტის აპარატი
 2. საქართველოს პარლამენტთან არსებული ჰერალდიკის სახელმწიფო საბჭო
 3. საქართველოს პარლამენტის ილია ჭავჭავაძის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა
 4. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია
 5. საქართველოს ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი
 6. საქართველოს დაზვერვის სამსახური
 7. საქართველოს სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური
 8. სსიპ – საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
 9. სსიპ - სახელისუფლებო სპეციალური კავშირების სააგენტო 
 10. საქართველოს მთავრობის კანცელარია
 11. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 12. რეინტეგრაციის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 13. დიასპორის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი
 14. სსიპ - საჯარო სამსახურის ბიურო
 15. სსიპ - საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახური - „საქსტატი”
 16. სსიპ - ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი „საქპატენტი“ 
 17. სსიპ - ფონდი – ათასწლეულის გამოწვევა საქართველო („ემ-სი-ჯი”)
 18. სსიპ - კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო
 19. სსიპ - ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო
 20. საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის აპარატი
 21. სსიპ - საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 
 22. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი
 23. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო
 24. სსიპ - საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებათა თარგმნის ბიურო
 25. სსიპ - საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს სასწავლო ცენტრი
 26. საქართველოს იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 27. სსიპ - საერთო სასამართლოების დეპარტამენტი
 28. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო
 29. საქართველოს მთავარი პროკურატურა
 30. სსიპ - საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო
 31. სსიპ - სახელმწიფო სერვისების განვიტარების სააგენტო
 32. სსიპ - იუსტიციის სასწავლო ცენტრი
 33. სსიპ - საქართველოს ეროვნული არქივი
 34. სსიპ - აღსრულების ეროვნული ბიურო
 35. სსიპ - საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე
 36. სსიპ - საქართველოს ნოტარიუსთა პალატა
 37. სსიპ - იუსტიციის სახლი
 38. სსიპ - მონაცემთა გაცვლის სააგენტო
 39. საქართველოს სასჯელაღსრულების, პრობაციისა და იურიდიული  დახმარების საკითხთა სამინისტრო
 40. სსდ - სასჯელაღსრულების დეპარტამენტი
 41. სსიპ - არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო
 42. სსიპ - იურიდიული დახმარების სამსახური
 43. სსიპ - სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი
 44. საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო
 45. საქართველოს უზენაესი სასამართლო
 46. საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო
 47. სსიპ - სახელმწიფო სამხედრო სამეცნიერო-ტექნიკური ცენტრი „დელტა”
 48. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო
 49. სსდ - საქართველოს სასაზღვრო პოლიცია
 50. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემია
 51. სსიპ - დაცვის პოლიციის დეპარტამენტი
 52. სსიპ -  სახელმწიფო მატერიალური რეზერვების დეპარტამენტი
 53. სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივი
 54. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო
 55. სსიპ - სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო
 56. სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია
 57. სსიპ - საქართველოს სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო
 58. სსიპ - აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო – აკრედიტაციის ცენტრი
 59. სსიპ - ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო
 60. სსიპ - საქართველოს სახელმწიფო უზრუნველყოფის სააგენტო
 61. სსიპ - სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო
 62. სსიპ - სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო
 63. საჯარო სამართლის კორპორაცია - საქართველოს სავაჭრო და სამრეწველო პალატა
 64. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო
 65. სსდ - გარემოსდაცვითი  ზედამხედველობის დეპარტამენტი
 66. სსიპ - გარემოს ეროვნული სააგენტო
 67. სსიპ - ეროვნული სატყეო სააგენტო
 68. სსიპ - გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი
 69. სსიპ - დაცული ტერიტორიების სააგენტო
 70. სსიპ - სატყეო საბაზისო-სანერგე მეურნეობა
 71. საქართველოს ენერგეტიკის სამინისტრო
 72. სსიპ - ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო
 73. საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტრო
 74. სსიპ - სურსათის ეროვნული სააგენტო
 75. სიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია
 76. სსიპ - ღვინის ეროვნული სააგენტო
 77. საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო
 78. სსდ - საქართველოს საავტომობილო გზების დეპარტამენტი
 79. სსიპ - ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი
 80. სსიპ - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის  საინვესტიციო ცენტრი
 81. სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდი
 82. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო 
 83. სსიპ - გამოცდების ეროვნული ცენტრი
 84. სსიპ - საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო
 85. სსიპ - მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი
 86. სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი
 87. სსიპ - საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური
 88. სსიპ - განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა
 89. სსიპ - შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი
 90. უმაღლესი საგანმანათლებლო  და სამეცნიერო-კვლევითი დაწესებულებები:
 91. სსიპ - საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია
 92. სსიპ - საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია
 93. სსიპ - ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრი
 94. სსიპ - გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი
 95. სსიპ - ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი
 96. ა(ა)იპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 97. ა(ა)იპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
 98. ა(ა)იპ - თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
 99. ა(ა)იპ - ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 100. ა(ა)იპ - თბილისის ვანო სარაჯიშვილის სახელობის სახელმწიფო კონსერვატორია
 101. ა(ა)იპ - საქართველოს შოთა რუსთაველის სახელობის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი
 102. ა(ა)იპ - აპოლონ ქუთათელაძის სახელობის თბილისის სახელმწიფო სამხატვრო აკადემია
 103. საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო
 104. სსიპ - სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო
 105. სსიპ - სოციალური მომსახურების სააგენტო
 106. სსიპ - ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი
 107. სსიპ - ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი
 108. სსიპ - სამედიცინო მედიაციის სამსახური
 109. სსიპ - ნარკომანიით დაავადებულ პირთა რეაბილიტაციის ცენტრი
 110. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა,  განსახლებისა  და ლტოლვილთა სამინისტრო
 111. სსიპ - იძულებით გადაადგილებულ პირთა – დევნილთა თემის განვითარების ცენტრი
 112. საქართველოს ფინანსთა სამინისტრო
 113. სსდ - სახაზინო სამსახური
 114. სსდ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური
 115. სსიპ - შემოსავლების სამსახური
 116. სსიპ - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო
 117. სსიპ - საფინანსო-ანალიტიკური სამსახური
 118. სსიპ - ფინანსთა სამინისტროს აკადემია
 119. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური
 120. სსიპ - საჯარო აუდიტის ინსტიტუტი
 121. საქართველოს ეროვნული ბანკი
 122. სსიპ საქართველოს ფინანსური მონიტორინგის სამსახური
 123. კომუნიკაციები, ტელე-რადიომაუწყებლობა:
 124. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
 125. სსიპ საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებელი
 126. საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო
 127. სსიპ - საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო
 128. სსიპ - გიორგი ჩუბინიშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის ეროვნული კვლევის ცენტრი
 129. სსიპ - მწერალთა სახლი
 130. სსიპ - თბილისის შოთა რუსთაველის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
 131. სსიპ - თბილისის კოტე მარჯანიშვილის სახელობის სახელმწიფო აკადემიური დრამატული თეატრი
 132. სსიპ - თბილისის ვასო აბაშიძის სახელობის მუსიკალური კომედიისა და დრამის სახელმწიფო თეატრი
 133. სსიპ - მიხეილ თუმანიშვილის სახელობის კინომსახიობთა თეატრი
 134. თბილისის ალ. გრიბოედოვის სახელობის რუსული სახელმწიფო დრამატული თეატრი
 135. სსიპ - თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური თეატრი
 136. სსიპ - ილიკო სუხიშვილის და ნინო რამიშვილის სახელობის ქართული ნაციონალური ბალეტის სახელმწიფო აკადემიური დასი
 137. სსიპ - საქართველოს ხალხური სიმღერისა და ცეკვის სახელმწიფო აკადემიური ანსამბლი „ერისიონი”
 138. სსიპ - თბილისის ჯანსუღ კახიძის სახელობის მუსიკალურ-კულტურული ცენტრი
 139. სსიპ - საქართველოს ფოლკლორის სახელმწიფო ცენტრი
 140. სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუსიკალური ცენტრი
 141. სსიპ - კლასიკური მუსიკის დაცვის, განვითარებისა და პოპულარიზაციის ცენტრი
 142. სსიპ - საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი
 143. სსიპ - საქართველოს ეროვნული მუზეუმი
 144. სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის სამხატვრო სასწავლებელი
 145. სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ქ. თბილისის ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის ცენტრალური სამუსიკო სკოლა „ნიჭიერთა ათწლედი“
 146. სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ქ. თბილისის №2 ცენტრალური სამუსიკო სასწავლებელი
 147. სსიპ - სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება - ვახტანგ ჭაბუკიანის სახელობის თბილისის საბალეტო ხელოვნების სახელმწიფო სასწავლებელი
 148. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო
 149. სსიპ - ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი
 150. სსიპ - საქართველოს ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი
 151. სსიპ საქართველოს მოსწავლე-ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლე
 152. სსიპ - საქართველოს ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი