მაისი 548
en

რეგიონული განყოფილება

ქუთაისის ცენტრალურ არქივის რეგიონალური განყოფილება 2011 წელს შეიქმნა, საქართველოს ეროვნულ არქივში განხორციელებული რეგიონალიზაციის პროექტის შედეგად. დღეისათვის განყოფილებაში დაცულია ექვსი ადილობრივი არქივის - ამბროლაურის, ონის, ლენტეხის, ცაგერის, ვანისა და სამტრედიის, როგორც მუდმივად, ასევე, ხანგრძლივად შესანახი საარქივო დოკუმენტები.

მიზნები და ფუნქციები:

 • ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების  მიღება;
 • სახელმწიფო  დაცვაზე  მიღებულ  დოკუმენტებზე  სააღრიცხვო დოკუმენტების შედგენა და, საჭიროებისამებრ, ცვლილებების შეტანა;
 • საცავებიდან საქმეების გაცემა-დაბრუნება, მათ შორის დროებით სარგებლობაში;
 • არქივსაცავებში დაცული დოკუმენტების რევიზია (საქმეების არსებობისა და ფიზიკური მდგომარეობის შემოწმება) და აღმოჩენილ ნაკლოვანებებზე შესაბამისი ღონისძიებების ჩატარება;
 • საჭიროების მიხედვით, არქივსაცავებში ფონდების გადაადგილება, ტოპოგრაფიულ მაჩვენებლებში შესაბამისი  ცვლილებების შეტანით;
 • საცავებში სანიტარული დღეების ჩატარება, მათი მოვლისა და დაცვის მიზნით;
 • ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების შესაბამისი წესების დაცვით გამოქვეყნება,  თემატური ნუსხების, სამეცნიერო სტატიების, ნარკვევების,  პუბლიკაციების,  რადიო და ტელეგადაცემების, სხვადასხვა სახის გამოცემების (მათ შორის, ელექტრონული სახით) მომზადება;
 • საზოგადოებრივი მოთხოვნის გათვალისწინებითა  და საკუთარი ინიციატივით, სახელმწიფოებრივი, ეკონომიკური, სამეცნიერო და სოციალურ-კულტურული მიზნებისათვის  გამოსაყენებლად, საარქივო დოკუმენტების შესახებ ინფორმაციის მომზადება;
 • სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობების, აგრეთვე, საარქივო  დოკუმენტების პირებისა და დოკუმენტიდან ამონაწერების მომზადება;
 • სამეცნიერო-საცნობარო აპარატის სისტემის შექმნა, სრულყოფა  და განვითარება; ინფორმაციის ძიების ელექტრონულ სისტემათა დანერგვა, განყოფილებაში დაცულ დოკუმენტებზე  საინფორმაციო-საძიებო სისტემის შედგენა;
 • დადგენილი წესით,  საარქივო დოკუმენტების პირების, დოკუმენტებიდან ამონაწერებისა და სოციალურ-უფლებრივი ხასიათის ცნობების მომზადება;
 • საარქივო ინფორმაციასთან დაკავშირებით, კანონით დადგენილი წესითა და ვადებში,  იურიდიული და ფიზიკური პირებისათვის მომსახურების გაწევა.

 

განყოფილების  თანამშრომლები

1 ქეთევან გაბიძაშვილი განყოფილების უფროსი 577 348520 kgabidzashvili@archives.gov.ge
2 ნანა ფახურიძე მთავარი სპეციალისტი   nphakhuridze@archives.gov.ge
3 თამარ თევდორაშვილი მთავარი სპეციალისტი   tatevdorashvili@archives.gov.ge
4 ნინო ლიტკინი უფროსი სპეციალისტი   nlitkini@archives.gov.ge
5 მედეა თევდორაძე უფროსი სპეციალისტი   mtevdoradze@archives.gov.ge
6 ნინო გურგენიძე სპეციალისტი   nigurgenidze@archives.gov.ge