ივლისი 595
en

ცნობა რეპრესირებისა და რეაბილიტირების შესახებ

 • რეპრესირების, ,,განკულაკების"  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში- 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

  რეაბილიტირების  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

 • რეპრესირების, ,,განკულაკების"  ან რეაბილიტირების  შესახებ ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • იურიდიული პირის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • ოთხი ან მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, შვილების დაბადების მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ მოთხოვნილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

 • საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია ინფორმაცია:

  1922-1933 წწ. კერძო პირთათვის საკუთრების (შენობა, მიწა, საწარმო, ტრანსპორტი და ა.შ.) ჩამორთმევისა და ხელისუფლების ადგილობრივი ან ცენტრალური ორგანოების განკარგულებაში გადაცემის შესახებ;

  1924-1935 წწ.  სოფლად მსხვილი გლეხური მეურნეობის მფლობელთათვის ქონების (სახლი, საქონელი, საარჩევნო ხმა) ჩამორთმევის შესახებ;

  1937 წელს  რეპრესირებულ მოქალაქეთა რეაბილიტაციის შესახებ.

 • აღნიშნული ცნობა დაგეხმარებათ ჩამორთმეული ქონების შესახებ ინფორმაციის მოძიებაში.

მოგვწერეთ შეკითხვა