ივლისი 595
en

ცნობა შენობა–ნაგებობისა და მიწის ნაკვეთის შესახებ

 • სამშენებლო პასპორტების შესახებ:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

  შენობა-ნაგებობების ექსპლატაციაში მიღების შესახებ:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

  მიწის ნაკვეთის  გეგმის  (წითელი ხაზები)  შესახებ:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში გაცემისათვის - 26 ლარი;

  (მომზადების დრო დამოკიდებულია კონკრეტული შემთხვევის სირთულეზე).

 • არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • იურიდიული პირის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (ასეთის არსებობის შემთხვევში);
  • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • ოთხი და მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, შვილების დაბადების მოწმობები (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

 • სამშენებლო პასპორტების შესახებ:

  ცნობა დაგეხმარებათ დაადგინოთ თუ სად და რა მდებარეობს ამა თუ იმ შენობაში.

  შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ:

  ცნობა დაგეხმარებათ დაადგინოთ ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების აქტის გამცემი ორგანო და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში შესვლის თარიღი.

  მიწის ნაკვეთის  გეგმის  (წითელი ხაზები)  შესახებ:

  ცნობა დაგეხმარებათ წითელი ხაზების და მიწის ნაკვეთის მდებარეობის დადგენაში.

 • საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია შემდეგი ტიპის ინფორმაცია:

  სამშენებლო პასპორტების შესახებ:

  სამშენებლო პასპორტები, რომლებიც  წარმოადგენენ კონკრეტულ მისამართზე მდებარე შენობის პირად საქმეს და მოიცავს ყველა სახის დოკუმენტაციას შენობის შესახებ, მათ შორის:  გადაწყვეტილება მიწის ნაკვეთის გამოყოფის შესახებ, ნებართვა თბილგაზიდან, თელასიდან, თბილწყალიდან, სეისმოლოგიურ და გეოლოგიურ დასკვნებს, მიწის ნაკვეთის გეგმა (წითელი ხაზები), შიდა და გარე კეთილმოწყობა, მიწისქვეშა კომუნიკაციების სქემა და ა.შ.

  შენობა-ნაგებობების ექსპლუატაციაში მიღების შესახებ:

  შენობა-ნაგებობების და მასთან  დაკავშირებული ყველა სახის ტექნიკური კომუნიკაციების ექსპლუატაციაში მიღების დოკუმენტაცია.

  მიწის ნაკვეთის  გეგმის  (წითელი ხაზები)  შესახებ:

  კონკრეტულ მისამართზე ფიზიკური და იურიდიული პირებისათვის გამოყოფილი მიწის ნაკვეთის გეგმას - წითელ ხაზებს, შეთანხმებულს ქ. თბილისის მთავარ არქიტექტორთან.

მოგვწერეთ შეკითხვა