ივლისი 595
en

ცნობა დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების და განქორწინების შესახებ

 • საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია:

  • 1818-1927 წწ. საქართველოში დაბადებულ მოქალაქეთა შესახებ (მათ შორის სომხურ ეკლესიებში 1862-1921 წწ. კათოლიკურ ეკლესიებში 1796-1922 წწ. თბილისისა და ქუთაისის ებრაულ სინაგოგებში 1871-1921 წწ.)საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
  • 1818-1927 წწ. საქართველოში გარდაცვლილ მოქალაქეთა შესახებ საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
  • 1818 - 1927 წწ. საქართველოში დაქორწინებულ მოქალაქეთა შესახებ (მათ შორის სომხურ ეკლესიებში 1862-1921 წწ. კათოლიკურ ეკლესიებში 1796-1922 წწ. თბილისისა და ქუთაისის ებრაულ სინაგოგებში 1871-1921 წწ.) საეკლესიო და სააქტო ჩანაწერები;
  • 1921-1927 წწ. საქართველოში განქორწინებულ მოქალაქეთა და უმაღლესი სასამართლოს მიერ 1939-1970 წწ. გაუქმებულ ქორწინებთა სააქტო ჩანაწერები;
  • 1871-1921 წწ. თბილისისა და ქუთაისის ებრაული სინაგოგების მეტრიკული წიგნები ებრაელ მოქალაქეთა განქორწინების შესახებ.

 • დაბადების რეგისტრაციის  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში  - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში  - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში  - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს  - 18 ლარი.

  გარდაცვალების რეგისტრაციის  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში  - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში  - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში  - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში  - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს  - 18 ლარი.

  ქორწინების  რეგისტრაციის  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში  - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში  - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში   - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში  - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

  განქორწინების  რეგისტრაციის  შესახებ  ცნობის   მიღება:

  განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 9 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 12 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 3 სამუშაო დღეში  - 14 ლარი;

  განაცხადის შეტანიდან 24 საათის განმავლობაში - 16 ლარი;

  განაცხადის შეტანის დღეს - 18 ლარი.

 • აღნიშნული ცნობა დაგეხმარებათ პირადობის მოწმობის აღებაში, მემკვიდრეობის მიღებაში, გვარის გენეალოგიის დადგენასა და დაზუსტებაში.

 • დაბადების, გარდაცვალების, ქორწინების და განქორწინების შესახებ ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • იურიდიული პირის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
  • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • ოთხი ან მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, შვილების დაბადების მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ მოთხოვნილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

მოგვწერეთ შეკითხვა