ივლისი 595
en

შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა

  • საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია სახელმწიფო ორგანიზაციათა საბუღალტრო მასალები, რომლის მიხედვითაც გაიცემა შესაბამის ორგანიზაციაში პიროვნების სამსახურში მიღება-გათავისუფლებასა და შრომით ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ცნობები.

  • ორგანიზაციის 1-დან 5 წლამდე დოკუმენტების მოძიება: განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში- 8 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 11 ლარი. ორგანიზაციის 5-დან 15 წლამდე დოკუმენტების მოძიება: განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 15 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 21 ლარი. ორგანიზაციის 15 და მეტი წლის დოკუმენტების მოძიება: განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში - 30 ლარი; განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში - 42 ლარი.

  • სამუშაო სტაჟის შესახებ ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები: პირადობის მოწმობა; იურიდიული პირის შემთხვევაში, ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ან მისი მოადგილის წერილობითი მომართვა ორგანიზაციის ბლანკზე (ასეთის არსებობის შემთხვევაში); მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში); საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); ოთხი და მეტი შვილის მშობელის შემთხვევაში, შვილების დაბადების მოწმობები (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); I და II ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში); საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

  • შრომითი სტაჟის შესახებ ცნობა დაგეხმარებათ საპენსიო და სხვა სოციალური სუბსიდიების მიღებაში.

მოგვწერეთ შეკითხვა