ივნისი 548
en

შრომითი სტაჟის დამადასტურებელი ცნობა

 • საქართველოს ეროვნულ არქივში დაცულია სახელმწიფო ორგანიზაციათა საბუღალტრო მასალები, რომლის მიხედვითაც გაიცემა შესაბამის ორგანიზაციაში პიროვნების სამსახურში მიღება-გათავისუფლებასა და შრომით ანაზღაურებასთან დაკავშირებული ცნობები.

 • განაცხადის შეტანიდან 10 სამუშაო დღეში: 

  1-დან 5 წლამდე - 15 ლარი;

  5 -დან 15 წლამდე - 30 ლარი; 

  15-დან ზემოთ - 50 ლარი. 

  განაცხადის შეტანიდან 5 სამუშაო დღეში: 

  1-დან 5 წლამდე - 30 ლარი;

  5 -დან 15 წლამდე - 60 ლარი;

  15-დან ზემოთ - 100 ლარი.

 • არქივში დაცული ცნობის მისაღებად მიმართეთ იუსტიციის სახლებს, საზოგადოებრივ ცენტრებს, ეროვნული არქივის ან/და საჯარო რეესტრის ტერიტორიულ სამსახურებს და თან იქონიეთ შემდეგი დოკუმენტები:

  • პირადობის მოწმობა;
  • მესამე პირის მინდობილობა (ასეთის საჭიროების შემთხვევაში);
  • საბრძოლო მოქმედებების ვეტერანის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • იძულებით გადაადგილებული პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • სოციალურად დაუცველი პირის ცნობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • შეზღუდული შესაძლებლობების პირის მოწმობა (უფასოდ მომსახურების სურვილის შემთხვევაში);
  • საპენსიო მოწმობა (50%-იანი შეღავათით მომსახურების სურვილის შემთხვევაში. იმ პირობით, რომ გამოთხოვილი ცნობა ეხება პირადად განმცხადებელს).

 • შრომითი სტაჟის შესახებ ცნობა დაგეხმარებათ საპენსიო და სხვა სოციალური სუბსიდიების მიღებაში.

მოგვწერეთ შეკითხვა