ივნისი 548
en

შიდა კონტროლის განყოფილება

განყოფილების  ამოცანები და ფუნქციებია:

  • ეროვნული არქივის  სისტემაში საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა განუხრელი შესრულების, დისციპლინისა და კანონიერების დაცვის სამსახურებრივი კონტროლი;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში დასაქმებულთა მიერ მოქალაქეთა კონსტიტუციური უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების, სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებისა და სხვა მართლსაწინააღმდეგო ქმედებათა გამოვლენა, აღნიშნულ ფაქტებთან დაკავშირებული განცხადებების, საჩივრებისა  და ინფორმაციის შესწავლა-შემოწმება და შესაბამისი რეაგირება;
  • სამსახურებრივი ეთიკის წესების შესრულებაზე კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;
  • ეროვნული არქივის სისტემაში დასაქმებულთა მიერ სამსახურებრივი გადაცდომის ფაქტებზე სამსახურებრივი შემოწმების ჩატარება, შემოწმების შედეგების მიხედვით შესაბამისი რეაგირება.

 

განყოფილების თანამშრომლები:

1 გაბრიელ ჩოხელი უფროსის მ/შ  
gachokheli@archives.gov.ge
2 რამაზ ყიფიანი სპეციალისტი                    rkiphiani@archives.gov.ge