იანვარი 548
en

საფინანსო სამსახური

სამსახურის ძირითადი ამოცანები და ფუნქციები:

  • ეროვნულ არქივის ერთიანი ბიუჯეტის პროექტის შემუშავება, საბიუჯეტო ასიგნებათა განაწილება და მართვა წლიური საბიუჯეტო კანონის შესაბამისად;
  • ეროვნული არქივის სტრუქტურული ქვედანაყოფებისა და ტერიტორიული ორგანოების ეკონომიკური და ფინანსური საქმიანობის კოორდინაცია და მართვა;
  • ეროვნული არქივის ფინანსური აქტივებისა და ვალდებულებების აღრიცხვა-ანგარიშგების წარმოება, კვარტალური და წლიური საფინანსო ეკონომიკური საქმიანობის შედეგების ანალიზი;
  • საბუღალტრო და საფინანსო საქმიანობის წარმართვა საჯარო სამართლის იურიდიული პირებისა და ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი ორგანიზაციების ბუღალტრული აღრიცხვის შესახებ არსებული კანონებისა და ინსტრუქციების შესაბამისად.

 

სამსახურის თანამშრომლები:

1 თამარ მიშელაძე სპეციალისტი 2 37 02 33 tmisheladze@archives.gov.ge
2 მარიამ პოპიაშვილი სპეციალისტი   mapopiashvili@archives.gov.ge
3