ნოემბერი 595
en

მკვლევართა დარბაზი

მკვლევართა საყურადღებოდ!

საქართველოს ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზები გაიხსნება 20 სექტემბრიდან. 

მკვლევართა დარბაზებში პირი დაიშვება პირბადით, დეზობარიერის გამოყენებითა და ხელის ჰიგიენის დაცვით.

მკვლევართა დარბაზები მუშაობს შემდეგი წესების დაცვით: 

 • მკვლევართა დარბაზში დაიშვება მხოლოდ ის პირი, რომელსაც წერილობითი განცხადების საფუძველზე მიღებული აქვს მკვლევართა დარბაზში მუშაობის ნებართვა;
 • პირი დარბაზში დაიშვება მხოლოდ წინასწარი დაჯავშნის პრინციპით;
 • სამკითხველო დარბაზში ვიზიტის დასაჯავშნად ეწვიეთ ბმულს - https://www.archival-services.gov.ge/reservation/
 • ვიზიტის დაჯავშნა შესაძლებელია ჯავშნის განხორციელებიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში;
 • თუ პირი დარბაზში არ გამოცხადდება ჯავშანში მითითებული დროიდან 30 წუთის განმავლობაში, ჯავშანი ავტომატურად გაუქმდება;
 • შენობაში შესვლამდე პირმა უნდა გაიაროს თერმოსკრინინგი, ისარგებლოს დეზობარიერითა და ხელის სადეზინფექციო ხსნარით; 
 • მკვლევართა დარბაზში არ დაიშვება პირი, რომელიც ვერ გაივლის თერმოსკრინინგს ან აღენიშნება რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები;
 • პირი დარბაზში დაიშვება მხოლოდ პირბადით;
 • ორმეტრიანი დისტანციის დაცვის გათვალისწინებით, მკვლევართა დარბაზში სამუშაოდ ერთდროულად მხოლოდ 20 პირი დაიშვება;
 • მკვლევრის მიერ დაბრუნებული საარქივო დოკუმენტი 3 დღით განთავსდება საკარანტინე სივრცეში და მხოლოდ შემდეგ გაიცემა სხვა მკვლევარზე ან დაბრუნდება საცავში.

 

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, დარბაზებში დაცული იქნება შესაბამისი რეკომენდაციები. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე: 

https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2020/Failebi/01_227brdzaneba_danartebit/Danarti_N36_-bibliotekebi.pdf.    

 

ბრძანება "ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, საქართველოს ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზში დაშვების წესი"-ის შესახებ.

 

 

მკვლევართა დარბაზების სამუშაო დრო განისაზღვრება კვირაში ხუთი სამუშაო დღით - ორშაბათიდან  პარასკევის ჩათვლით,  09:30  საათიდან 17:00 საათამდე, გარდა დასვენების დღეებისა (შაბათი და კვირა) და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეებისა.

მკვლევართა დარბაზები არ მუშაობს ყოველი წლის 1 აგვისტოდან  1 სექტემბრამდე.

ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტის დედნით ან მისი ელექტრონული პირით (შემდგომში - დოკუმენტი) მკვლევარს შეუძლია ისარგებლოს წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ნებართვით, რომელიც მოქმედებს სამი თვის ვადით. ამ ვადის ამოწურვის შემთხვევაში ნებართვა გაიცემა მკვლევრის ახალი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.

 

წერილობით მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს:

 • მკვლევრის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სამუშაო ან სასწავლო ადგილი, საკონტაქტო ინფორმაცია - მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტის მისამართი, სამუშაო თემა და მისი ქრონოლოგიური ჩარჩოები. მიმართვა აგრეთვე უნდა შეიცავდეს, მკვლევრის სამუშაო ან სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე, დოკუმენტებთან დაშვების დასაბუთებას. გამონაკლის შემთხვევებში დოკუმენტებთან დაშვება შესაძლებელია სამუშაო ან სასწავლო მიზნების გარეშეც, თუ წერილობით მიმართვაში მითითებული გარემოებები ადასტურებს დაინტერესებული პირის მიერ დოკუმენტების გაცნობის ან/და დოკუმენტიდან ამონაწერის გაკეთების საჭიროებას.
 • წერილობით მიმართვას უნდა დაერთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი.
 • სამუშაო თემის შეცვლის შემთხვევაში მკვლევარმა უნდა წარმოადგინოს ახალი წერილობითი მიმართვა.

 

მკვლევართა დარბაზში  მკვლევრის დაშვება ხდება წერილობითი მიმართვიდან  (მათ შორის ელ. ფოსტით -  info@archives.gov.ge) 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

 

მკვლევრის წერილობითი მიმართვის ნიმუში:    ქართული,   English Русский 

 

მკვლევართა დარბაზებში საარქივო მომსახურების ვადები და საფასური რეგულირდება ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირისსაქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით.

 

მკვლევართა დარბაზებში  დაშვება  და საარქივო დოკუმენტებით სარგებლობის წესი რეგულირდება ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ბრძანებით.