თებერვალი 595
en

მკვლევართა დარბაზი

მკვლევართა საყურადღებოდ!

 

საქართველოს ეროვნულმა არქივმა მკვლევართა დარბაზებში 1 მარტიდან მუშაობა განაახლა.

პირველ ეტაპზე მკვლევართა დარბაზები გაიხსნება შემდეგ ლოკაციებზე: 

საისტორიო ცენტრალური არქივი (ვაჟა-ფშაველას გამზ. N1);

უახლესი ისტორიის ცენტრალური არქივი (ვაჟა-ფშაველას გამზ. N1);

კინოფოტოფონოდოკუმენტების ცენტრალური არქივი (ვაჟა-ფშაველას გამზ. N1).

მკვლევართა დარბაზებში პირი დაიშვება მხოლოდ წინასწარი დაჯავშნითა და პირბადით, დეზობარიერის გამოყენებითა და ხელის ჰიგიენის დაცვით.

მკვლევართა დარბაზები იმუშავებს შემდეგი წესების დაცვით: 

 • პირი, რომელსაც წერილობითი განცხადების საფუძველზე მიღებული აქვს მკვლევართა დარბაზში მუშაობის ნებართვა, დარბაზში დაიშვება მხოლოდ ვიზიტის წინასწარი დაჯავშნით; 
 • ვიზიტის დაჯავშნა შესაძლებელია ორშაბათიდან პარასკევის ჩათვლით, სამუშაო დროს 09:00-18:00 სთ., ტელეფონის ნომერზე: +995 32 2373913; 
 • ვიზიტის დაჯავშნა შესაძლებელია ჯავშნის განხორციელების დღიდან 5 სამუშაო დღის ხანგრძლივობით; 
 • ჯავშანზე მითითებული დროიდან ერთი საათის განმავლობაში პირის მკვლევართა დარბაზში გამოუცხადებლობის შემთხვევაში, ჯავშანი ჩაითვლება ძალადაკარგულად; 
 • შენობაში შესვლამდე პირმა უნდა გაიაროს თერმოსკრინინგი, ისარგებლოს დეზობარიერითა და ხელის სადეზინფექციო ხსნარით;  
 • მკვლევართა დარბაზში არ დაიშვება პირი, რომელიც ვერ გაივლის თერმოსკრინინგს ან აღენიშნება რესპირატორული ინფექციისთვის დამახასიათებელი სიმპტომები;
 • პირი დარბაზში დაიშვება მხოლოდ პირბადით;
 • ორმეტრიანი დისტანციის დაცვის გათვალისწინებით, მკვლევართა დარბაზში სამუშაოდ ერთდროულად მხოლოდ 12 პირი დაიშვება;
 • მკვლევრის მიერ დაბრუნებული საარქივო დოკუმენტი 3 დღით განთავსდება საკარანტინე სივრცეში და მხოლოდ შემდეგ გაიცემა სხვა მკვლევარზე ან დაბრუნდება საცავში.

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, დარბაზებში დაცული იქნება შესაბამისი რეკომენდაციები. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ რეკომენდაციებს შეგიძლიათ გაეცნოთ ბმულზე: https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2020/Failebi/01_227brdzaneba_danartebit/Danarti_N36_-bibliotekebi.pdf.    

 

ბრძანება "ახალი კორონავირუსით გამოწვეული ინფექციის (COVID-19) გავრცელების პრევენციის მიზნით, საქართველოს ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზში დაშვების წესი"-ის შესახებ.

 

 

მკვლევართა დარბაზების სამუშაო დრო განისაზღვრება კვირაში ხუთი სამუშაო დღით - ორშაბათიდან  პარასკევის ჩათვლით,  09:30  საათიდან 17:00 საათამდე, გარდა დასვენების დღეებისა (შაბათი და კვირა) და კანონმდებლობით გათვალისწინებული უქმე დღეებისა.

მკვლევართა დარბაზები არ მუშაობს ყოველი წლის 1 აგვისტოდან  1 სექტემბრამდე.

ეროვნული არქივის მკვლევართა დარბაზებში დოკუმენტის დედნით ან მისი ელექტრონული პირით მკვლევარს შეუძლია ისარგებლოს წერილობითი მიმართვის საფუძველზე, ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ნებართვით, ხოლო ქუთაისის ცენტრალურ არქივსა და ტერიტორიულ ორგანოებში - შესაბამისი არქივის დირექტორის ნებართვით, რომელიც მოქმედებს სამი თვის ვადით. ამ ვადის ამოწურვის შემთხვევაში ნებართვა გაიცემა მკვლევრის ახალი წერილობითი მიმართვის საფუძველზე.

წერილობით მიმართვაში მითითებული უნდა იყოს:

 • მკვლევრის სახელი, გვარი, სამეცნიერო ხარისხი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), სამუშაო ან სასწავლო ადგილი, სამუშაო თემა, ქრონოლოგიური ჩარჩოები, საკონტაქტო ინფორმაცია - მისამართი, ტელეფონი, ელ. ფოსტის მისამართი.
 • წერილობით მიმართვას უნდა დაერთოს პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი. 
 • მიმართვა აგრეთვე უნდა შეიცავდეს მკვლევრის სამუშაო ან სასწავლო მიზნებიდან გამომდინარე ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებთან დაშვების  დასაბუთებას. გამონაკლის შემთხვევებში ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტებთან დაშვება შესაძლებელია სამუშაო ან სასწავლო მიზნების გარეშეც, თუ წერილობით მიმართვაში მითითებული გარემოებები ადასტურებს დაინტერესებული პირის მიერ სამეცნიერო-კვლევითი ან სხვა მიზნებიდან გამომდინარე ეროვნული საარქივო ფონდის დოკუმენტების გაცნობის ან/და დოკუმენტიდან ამონაწერის გაკეთების საჭიროებას.

სამუშაო თემის შეცვლის შემთხვევაში მკვლევარმა უნდა წარმოადგინოს ახალი წერილობითი მიმართვა.

მკვლევართა დარბაზში  მკვლევრის დაშვება ხდება წერილობითი მიმართვიდან  (მათ შორის ელ. ფოსტით -  info@archives.gov.ge) 5 (ხუთი) სამუშაო დღის ვადაში.

მკვლევრის წერილობითი მიმართვის ნიმუში:    ქართული,   English Русский 

მკვლევართა დარბაზებში საარქივო მომსახურების ვადები და საფასური რეგულირდება ,,საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მმართველობის სფეროში მოქმედი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს ეროვნული არქივის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის დაწესებული საფასურის ოდენობების, გადახდის წესისა და მომსახურების ვადების დამტკიცების შესახებ“  საქართველოს მთავრობის 2011 წლის 29 დეკემბრის N506 დადგენილებით.

მკვლევართა დარბაზებში  დაშვება  და საარქივო დოკუმენტებით სარგებლობის წესი რეგულირდება ეროვნული არქივის გენერალური დირექტორის ბრძანებით.