უკან დაბრუნება

მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქალბატონები ჟანდარმერიის ბარათებიდან. 
<br>

Ladies of the early 20th century from gendarmerie cards.

მე-20 საუკუნის დასაწყისის ქალბატონები ჟანდარმერიის ბარათებიდან.
Ladies of the early 20th century from gendarmerie cards.

ხარება ჯიბუტი (მეტსახელი – ლეკი) – ტერორისტების მეთაური, ცნობილი ყაჩაღი
ფოტო, სავარაუდოდ, გადაღებულია 1911 წელს.
<br>
Khareba Djibuti (nickname - Leki) - Commander of terrorists, famous robber
The photo was supposedly taken in 1911.

ხარება ჯიბუტი (მეტსახელი – ლეკი) – ტერორისტების მეთაური, ცნობილი ყაჩაღი ფოტო, სავარაუდოდ, გადაღებულია 1911 წელს.
Khareba Djibuti (nickname - Leki) - Commander of terrorists, famous robber The photo was supposedly taken in 1911.

ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეების თითების ანაბეჭდები

<br>
Fingerprints of prominent political and public figures

ცნობილი პოლიტიკური და საზოგადო მოღვაწეების თითების ანაბეჭდები
Fingerprints of prominent political and public figures

სიმონ ტერ-პეტროსიანი (კამო) – ბოლშევიკი ტერორისტი და ექსპროპრიატორი. 1907 წლის 13 ივნისის ექსპროპრიაციის აქტიური მონაწილე თბილისში, ერევნის მოედანზე.

<br>

Simon Ter-Petrosyan (Kamo) - Bolshevik terrorist and expropriator. Active participant of expropriation on June 13, 1907, in Yerevan Square, Tbilisi.

სიმონ ტერ-პეტროსიანი (კამო) – ბოლშევიკი ტერორისტი და ექსპროპრიატორი. 1907 წლის 13 ივნისის ექსპროპრიაციის აქტიური მონაწილე თბილისში, ერევნის მოედანზე.
Simon Ter-Petrosyan (Kamo) - Bolshevik terrorist and expropriator. Active participant of expropriation on June 13, 1907, in Yerevan Square, Tbilisi.

ნოე ჟორდანია და მისი მეუღლე ინა კორენევა
ინა კორენევას ჟანდარმერიის ბარათი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შევსებული. ჟანდარმერიის კარტოთეკაში დაცულია ნოე ჟორდანიას ორი ბარათი: პირველი ბარათი შევსებულია 1908 წლის 12 სექტემბერს, ხოლო მეორე - 1910 წლის 14 დეკემბერს.
<br>
Noe Zhordania and his wife Ina Koreneva
Ina Koreneva's gendarmerie card is only partially filled. There are two cards of Noe Zhordania in the Gendarmerie card index: The first card is filled on September 12, 1908 and the second one on December 14, 1910.

ნოე ჟორდანია და მისი მეუღლე ინა კორენევა ინა კორენევას ჟანდარმერიის ბარათი მხოლოდ ნაწილობრივ არის შევსებული. ჟანდარმერიის კარტოთეკაში დაცულია ნოე ჟორდანიას ორი ბარათი: პირველი ბარათი შევსებულია 1908 წლის 12 სექტემბერს, ხოლო მეორე - 1910 წლის 14 დეკემბერს.
Noe Zhordania and his wife Ina Koreneva Ina Koreneva's gendarmerie card is only partially filled. There are two cards of Noe Zhordania in the Gendarmerie card index: The first card is filled on September 12, 1908 and the second one on December 14, 1910.

სერგო ორჯონიკიძე – ბოლშევიკი რევოლუციონერი
ბარათზე დართული დოკუმენტების მიხედვით, მისი ყალბი სახელი და გვარი ასან ნავრუზ-ოღლი ჰუსეინოვი იყო. ჟანდარმერიის სამსახურის მიერ საგანგებო მოკვლევის შემდეგ გაირკვა, რომ სინამდვილეში იგი გრიგოლ (სერგო) ორჯონიკიძე იყო.
<br>
Sergo Orjonikidze - Bolshevik Revolutionary
According to the documents attached to the card, his fake name was Asan Navruz-Ogli Huseynov. A special investigation by the gendarmerie revealed that he was in fact Grigol (Sergo) Orjonikidze.

სერგო ორჯონიკიძე – ბოლშევიკი რევოლუციონერი ბარათზე დართული დოკუმენტების მიხედვით, მისი ყალბი სახელი და გვარი ასან ნავრუზ-ოღლი ჰუსეინოვი იყო. ჟანდარმერიის სამსახურის მიერ საგანგებო მოკვლევის შემდეგ გაირკვა, რომ სინამდვილეში იგი გრიგოლ (სერგო) ორჯონიკიძე იყო.
Sergo Orjonikidze - Bolshevik Revolutionary According to the documents attached to the card, his fake name was Asan Navruz-Ogli Huseynov. A special investigation by the gendarmerie revealed that he was in fact Grigol (Sergo) Orjonikidze.

ახალციხის მაზრის ციხის პატიმრები – ი. ვ. ხმალაძე, სეიფულა იბადულა ოღლი და ქართველი მუსლიმი – ციხის უფროს ჩიქოვანთან ერთად
<br>

Prisoners of Akhaltsikhe Yezd Prison - I.V. Khmaladze, Seifullah Ibadullah Oghli and Georgian Muslim - together with prison's chief Chikovani

ახალციხის მაზრის ციხის პატიმრები – ი. ვ. ხმალაძე, სეიფულა იბადულა ოღლი და ქართველი მუსლიმი – ციხის უფროს ჩიქოვანთან ერთად
Prisoners of Akhaltsikhe Yezd Prison - I.V. Khmaladze, Seifullah Ibadullah Oghli and Georgian Muslim - together with prison's chief Chikovani

არასრულწლოვნები მე-20 საუკუნის დასაწყისში შევსებული ჟანდარმერიის ბარათებიდან
<br>
Juveniles from early 20th century gendarmerie cards

არასრულწლოვნები მე-20 საუკუნის დასაწყისში შევსებული ჟანდარმერიის ბარათებიდან
Juveniles from early 20th century gendarmerie cards

იოზეფ პილსუდსკი – მომავალში პოლონეთის სახელმწიფოს პირველი თავმჯდომარე, მარშალი
<br>
Josef Pilsudski - the future first Chairman of the Polish State, Marshal

იოზეფ პილსუდსკი – მომავალში პოლონეთის სახელმწიფოს პირველი თავმჯდომარე, მარშალი
Josef Pilsudski - the future first Chairman of the Polish State, Marshal

ნინო (ნუცა) მაჩაბელი (მსახიობ ელისაბედ ჩერქეზიშვილის შვილი)  
ბარათი შევსებულია 1907 წლის 18 ოქტომბერს.
<br>
Nino (Nutsa) Machabeli (daughter of actress Elisabeth Cherkezishvili)
The card was filled in on October 18, 1907.

ნინო (ნუცა) მაჩაბელი (მსახიობ ელისაბედ ჩერქეზიშვილის შვილი) ბარათი შევსებულია 1907 წლის 18 ოქტომბერს.
Nino (Nutsa) Machabeli (daughter of actress Elisabeth Cherkezishvili) The card was filled in on October 18, 1907.

ზაქარია ჭიჭინაძე – საზოგადო მოღვაწე, გამომცემელი
ბარათის მიხედვით დააკავეს 1911 წლის 2 დეკემბერს. სხვა საარქივო დოკუმენტების მიხედვით კი – ზაქარია ჭიჭინაძე ამავე წლის 21 დეკემბერს გირაოთი (57 რუბლი) გაათავისუფლეს.
<br>
Zakaria Chichinadze - Public figure, publisher
According to the card, he was arrested on December 2, 1911. According to other archival documents, Zakaria Chichinadze was released on bail (57 rubles) on December 21 of the same year.

ზაქარია ჭიჭინაძე – საზოგადო მოღვაწე, გამომცემელი ბარათის მიხედვით დააკავეს 1911 წლის 2 დეკემბერს. სხვა საარქივო დოკუმენტების მიხედვით კი – ზაქარია ჭიჭინაძე ამავე წლის 21 დეკემბერს გირაოთი (57 რუბლი) გაათავისუფლეს.
Zakaria Chichinadze - Public figure, publisher According to the card, he was arrested on December 2, 1911. According to other archival documents, Zakaria Chichinadze was released on bail (57 rubles) on December 21 of the same year.

გამოძიებებისთვის საგანგებოდ შესწავლილი შრიფტების ნიმუშები
<br>
Specially studied fonts for using for the investigations

გამოძიებებისთვის საგანგებოდ შესწავლილი შრიფტების ნიმუშები
Specially studied fonts for using for the investigations

მეტეხის ციხის პატიმრები

1. მღვდელი იონა ბრიხნიჩევი, 2. მარია გულშიბახა, 3. გ. მარსაგოვი (ფოტო გადაღებულია მეტეხის ციხეში 1908 წელს, ახლავს მემორიალური მინაწერი: „ვუძღვნი ჩემს დაუვიწყარ ძველს მეგობარს, არაქელ გრიგორის ძეს ოქუაშვილს“).

<br>
Prisoners of Metekhi Prison

1. Priest Jonah Briknichev, 2. Maria Gulshibakha, 3. G. Marsagov (photo was taken in the Metekhi prison in 1908, with a memorial inscription: "I dedicate it to my unforgettable old friend, Arakel Okuashvili, son of Gregory").

მეტეხის ციხის პატიმრები 1. მღვდელი იონა ბრიხნიჩევი, 2. მარია გულშიბახა, 3. გ. მარსაგოვი (ფოტო გადაღებულია მეტეხის ციხეში 1908 წელს, ახლავს მემორიალური მინაწერი: „ვუძღვნი ჩემს დაუვიწყარ ძველს მეგობარს, არაქელ გრიგორის ძეს ოქუაშვილს“).
Prisoners of Metekhi Prison 1. Priest Jonah Briknichev, 2. Maria Gulshibakha, 3. G. Marsagov (photo was taken in the Metekhi prison in 1908, with a memorial inscription: "I dedicate it to my unforgettable old friend, Arakel Okuashvili, son of Gregory").

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში გამოფენა „ჟანდარმერია კავკასიაში“ 2019 წლის 12 ნოემბრიდან 18 დეკემბრამდე იყო წარმოდგენილი. 

დამთვალიერებელმა იხილა როგორც ორიგინალი დოკუმენტები, ისე ფოტოასლები თბილისის ჟანდარმთა სამმართველოს ფონდიდან, რომელიც 1839-1917 წლებში ამ ორგანიზაციაში შექმნილ წერილობით დოკუმენტებს, მეთვალყურეობის მასალებს, საიდუმლო კორესპონდენციასა და სხვა საინტერესო დოკუმენტებს აერთიანებს. ამ მასალას ერთვის პატიმრებზე 1904-1917 წლებში შედგენილი ჟანდარმერიის ბარათები. ფოტოებთან ერთად, ბარათებმა შემოგვინახა დაკავებულის თითის ანაბეჭდები, პირადი ინფორმაცია, ფიზიკური აღწერილობა და ინფორმაცია ბრალდების შესახებ.

გამოფენის კურატორები: ეროვნული არქივის სამეცნიერო განყოფილების უფროსი ქეთევან ასათიანი და ისტორიკოსი თენგიზ სიმაშვილი.