უკან დაბრუნება
ექვთიმე თაყაიშვილი და მისი მეუღლე ნინო პოლტორაცკაია
<br> 
Ekvtime Takaishvili and his wife Nino Poltoratskaya

ექვთიმე თაყაიშვილი და მისი მეუღლე ნინო პოლტორაცკაია
Ekvtime Takaishvili and his wife Nino Poltoratskaya

ექვთიმე თაყაიშვილი, სიმონ კლდიაშვილი, ჰენრიხ ჰრინევსკი და სხვები; 1912 წელი

<br>
Ekvtime Takaishvili, Simon Kldiashvili, Henrik Hrinevski and others; 1912 წელი

ექვთიმე თაყაიშვილი, სიმონ კლდიაშვილი, ჰენრიხ ჰრინევსკი და სხვები; 1912 წელი
Ekvtime Takaishvili, Simon Kldiashvili, Henrik Hrinevski and others; 1912 წელი

ექვთიმე თაყაიშვილი ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლის დროს. ქუთაისი, 1883 წელი;
ექვთიმე თაყაიშვილის ნიშნების ფურცელი. 1882 წელი. „გადაყვანილია VIII კლასში“;
ცნობა იმის შესახებ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი სწავლობდა ქუთაისის პროგიმნაზიაში 1876 წლის 3 სექტემბრიდან 1879 წლის 5 ივნისამდე;
ექვთიმე თაყაიშვილის სიმწიფის ატესტატი, ქუთაისი, 1883 წელი, 4 ივნისი. 

<br>
Ekvtime Takaishvili during studying in Kutaisi Classical Gymnasium. Kutaisi, 1883; Ekvtime Takaishvili’s results sheet. 1882. He is transferred to the 8th form; Certificate confirming that Ekvtime Takaishvili was studying in Kutaisi Progymnasium since September 3, 1876 till June 5, 1879; Ekvtime Takaishvili’s Matura. Kutaisi. June 4, 1883

ექვთიმე თაყაიშვილი ქუთაისის კლასიკურ გიმნაზიაში სწავლის დროს. ქუთაისი, 1883 წელი; ექვთიმე თაყაიშვილის ნიშნების ფურცელი. 1882 წელი. „გადაყვანილია VIII კლასში“; ცნობა იმის შესახებ, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი სწავლობდა ქუთაისის პროგიმნაზიაში 1876 წლის 3 სექტემბრიდან 1879 წლის 5 ივნისამდე; ექვთიმე თაყაიშვილის სიმწიფის ატესტატი, ქუთაისი, 1883 წელი, 4 ივნისი.
Ekvtime Takaishvili during studying in Kutaisi Classical Gymnasium. Kutaisi, 1883; Ekvtime Takaishvili’s results sheet. 1882. He is transferred to the 8th form; Certificate confirming that Ekvtime Takaishvili was studying in Kutaisi Progymnasium since September 3, 1876 till June 5, 1879; Ekvtime Takaishvili’s Matura. Kutaisi. June 4, 1883

ექვთიმე თაყაიშვილის ქონების აღწერა
პარიზი, ლევილი, 1926 წელი

<br>
Inventory of property of Ekvtime Takaishvili
Paris, Leuville 1926

ექვთიმე თაყაიშვილის ქონების აღწერა პარიზი, ლევილი, 1926 წელი
Inventory of property of Ekvtime Takaishvili Paris, Leuville 1926

პირველ რიგში: სვანურ საკარცხულზე ზის ექვთიმე თაყაიშვილი. მეორე რიგში: მარცხნიდან მესამე - არქიტექტორი სიმონ კლდიაშვილი, მეხუთე - ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, მესამე რიგში: მარჯვნიდან პირველი - პედაგოგი ივანე ნიჟარაძე; სვანეთი, 1910 წელი

<br>
In the first row: Ekvtime Takaishvili is sitting on carven wooden chair. In the second row, the third from the left – architect Simon Kldiashvili, the fifth– photographer Dimitri Ermakov; in the third row, the first from the right – teacher Ivane Nizharadze; Svaneti, 1910

პირველ რიგში: სვანურ საკარცხულზე ზის ექვთიმე თაყაიშვილი. მეორე რიგში: მარცხნიდან მესამე - არქიტექტორი სიმონ კლდიაშვილი, მეხუთე - ფოტოგრაფი დიმიტრი ერმაკოვი, მესამე რიგში: მარჯვნიდან პირველი - პედაგოგი ივანე ნიჟარაძე; სვანეთი, 1910 წელი
In the first row: Ekvtime Takaishvili is sitting on carven wooden chair. In the second row, the third from the left – architect Simon Kldiashvili, the fifth– photographer Dimitri Ermakov; in the third row, the first from the right – teacher Ivane Nizharadze; Svaneti, 1910

ექვთიმე თაყაიშვილი ოშკის სვეტთან

ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში, 1917 წელი

<br>
Ekvtime Takaishvili at Oshki column

Expedition in the south Georgia. 1917.

ექვთიმე თაყაიშვილი ოშკის სვეტთან ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიცია სამხრეთ საქართველოში, 1917 წელი
Ekvtime Takaishvili at Oshki column Expedition in the south Georgia. 1917.

„ყველას კარგათ მოეხსენება, რომ წერა-კითხვის საზოგადოების წიგნთსაცავი და მუზეუმი წარმოადგენს ერთათერთ დაწესებულებას ჩვენში, სადაც შეკრებილია მთელი ქართველთა ერის ცხოვრების, ლიტერატურის და მეცნიერების ნაშთები. ეს ისეთი განძია, რომელიც ფასით არ იყიდება და თუ ერთხელ დაიკარგა, აღდგენა აღარ შეიძლება. გაქრა ეს განძი - გაქრა ისტორია, ლიტერატურა, მეცნიერება და საზოგადოთ მთელი კულტურა ქართველი ერისა“; 

ექვთიმე თაყაიშვილის მოხსენება ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობას საზოგადოების წიგნსაცავისა და მუზეუმის უშიშარ ადგილას მოთავსებისა და დაცვის შესახე; ხელნაწერი. ავტოგრაფი; 1905 წელი, 27 დეკემბერი. 
 <br>
“It is a fact that the book depository and the museum of the Society for the Spreading of the Literacy among Georgians represent one of the institutions in our country, where the relics of the life, literature and science of the Georgian nation are collected. It is a treasure that is invaluable and in case of loss, once can’t recover. If this treasure disappears – disappears the history, literature, science and the culture of the Georgian people in general”;  Ekvtime Takaishvili’s report to the board of the society of the Spreading of Literacy among Georgians about placing the book depository and the museum in a safe location; Handwritten, autograph; December 27, 1905

„ყველას კარგათ მოეხსენება, რომ წერა-კითხვის საზოგადოების წიგნთსაცავი და მუზეუმი წარმოადგენს ერთათერთ დაწესებულებას ჩვენში, სადაც შეკრებილია მთელი ქართველთა ერის ცხოვრების, ლიტერატურის და მეცნიერების ნაშთები. ეს ისეთი განძია, რომელიც ფასით არ იყიდება და თუ ერთხელ დაიკარგა, აღდგენა აღარ შეიძლება. გაქრა ეს განძი - გაქრა ისტორია, ლიტერატურა, მეცნიერება და საზოგადოთ მთელი კულტურა ქართველი ერისა“; ექვთიმე თაყაიშვილის მოხსენება ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების გამგეობას საზოგადოების წიგნსაცავისა და მუზეუმის უშიშარ ადგილას მოთავსებისა და დაცვის შესახე; ხელნაწერი. ავტოგრაფი; 1905 წელი, 27 დეკემბერი.
“It is a fact that the book depository and the museum of the Society for the Spreading of the Literacy among Georgians represent one of the institutions in our country, where the relics of the life, literature and science of the Georgian nation are collected. It is a treasure that is invaluable and in case of loss, once can’t recover. If this treasure disappears – disappears the history, literature, science and the culture of the Georgian people in general”; Ekvtime Takaishvili’s report to the board of the society of the Spreading of Literacy among Georgians about placing the book depository and the museum in a safe location; Handwritten, autograph; December 27, 1905

საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს წევრის, ექვთიმე თაყაიშვილის ავტობიოგრაფია

1918 წელი
<br>

Autobiography of Ekvtime Takaishvili, the member of the National Council of the Republic of Georgia

1918

საქართველოს რესპუბლიკის ეროვნული საბჭოს წევრის, ექვთიმე თაყაიშვილის ავტობიოგრაფია 1918 წელი
Autobiography of Ekvtime Takaishvili, the member of the National Council of the Republic of Georgia 1918

ანჩისა (XII-XIII სს.) და კალმახის ციხის (1534 წელი) სახარებები; ორივე სახარებისთვის ექვთიმე თაყაიშვილი 1895 წელს საგანგებოდ ჩავიდა წალკაში და აღწერა. მანვე დაგვიტოვა ფასდაუდებელი ცნობები ამ სახარებათა შესახებ, ვინაიდან 1923 წლისათვის, როცა სახარებები არქივში შემოვიდა შესანახად, ხელნაწერებს უკვე მნიშვნელოვანი დანაკარგები ჰქონდა, მათ შორის დაკარგული იყო ხელნაწერების მინიატურები და ანდერძ-მინაწერები. 
<br>
Anchi Gospel (12th-13th) and Fourgospel scribed in Kalmakhi castle (1534)

In 1895 Ekvtime Takaishvili specially visited Tsalka for both of the gospels and described them. He gave us the valuable information about these gospels, since for 1923, when the gospels were transferred to the archive, the manuscripts already had a significant loss, including the miniatures and the colophons of the manuscripts that were lost.

ანჩისა (XII-XIII სს.) და კალმახის ციხის (1534 წელი) სახარებები; ორივე სახარებისთვის ექვთიმე თაყაიშვილი 1895 წელს საგანგებოდ ჩავიდა წალკაში და აღწერა. მანვე დაგვიტოვა ფასდაუდებელი ცნობები ამ სახარებათა შესახებ, ვინაიდან 1923 წლისათვის, როცა სახარებები არქივში შემოვიდა შესანახად, ხელნაწერებს უკვე მნიშვნელოვანი დანაკარგები ჰქონდა, მათ შორის დაკარგული იყო ხელნაწერების მინიატურები და ანდერძ-მინაწერები.
Anchi Gospel (12th-13th) and Fourgospel scribed in Kalmakhi castle (1534) In 1895 Ekvtime Takaishvili specially visited Tsalka for both of the gospels and described them. He gave us the valuable information about these gospels, since for 1923, when the gospels were transferred to the archive, the manuscripts already had a significant loss, including the miniatures and the colophons of the manuscripts that were lost.

გელათის ოთხთავი; ფოტოები გადაღებულია გურია-სამეგრელოსა და იმერეთში ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიციისას [1913 წელი]
<br>
Gelati Four Gospels

Photos are taken during Ekvtime Takaishvili’s expedition in Guria-Samegrelo and Imereti [1913]

გელათის ოთხთავი; ფოტოები გადაღებულია გურია-სამეგრელოსა და იმერეთში ექვთიმე თაყაიშვილის ექსპედიციისას [1913 წელი]
Gelati Four Gospels Photos are taken during Ekvtime Takaishvili’s expedition in Guria-Samegrelo and Imereti [1913]

ექვთიმე თაყაიშვილის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ამსახველი გამოფენა ეროვნული არქივის საგამოფენო პავილიონში 2019 წლის 11 ოქტომბრიდან 10 ნოემბრამდე მიმდინარეობდა.

ქართველი ისტორიკოსის, არქეოლოგის, პედაგოგის, საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწის, საქართველოს ეროვნული გმირის, საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის მიერ წმინდანად შერაცხული ექვთიმე თაყაიშვილის შესახებ საქართველოს ეროვნული არქივი მრავალფეროვან და მდიდარ მასალას ინახავს. გამოფენის მიზანი იყო, წარმოეჩინა გამორჩეული საზოგადო მოღვაწის საქმიანობა საქართველოს საზოგადოებრივ, კულტურულ, სამეცნიერო, პოლიტიკურ ცხოვრებაში. ფოტოებთან ერთად, საგამოფენო პავილიონში წარმოდგენილია წერილობითი დოკუმენტების ორიგინალები, ისტორიული დოკუმენტები და ხელნაწერები.

ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოების, ისევე, როგორც საისტორიო-საეთნოგრაფიო საზოგადოების საარქივო ფონდებში ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობის შესახებ დაცული მასალა საზოგადოებისათვის გამოფენის ფორმატში პირველად იყო წარდგენილი. გამორჩეულია საარქივო მასალა, რომელიც ასახავს საქართველოსა და მის ფარგლებს გარეთ ქართული საგანძურის დაცვისა და მოძიების საქმეში ექვთიმე თაყაიშვილის წვლილს. დამთვალიერებელს საშუალება ჰქონდა, ეხილა ანჩისა და კალმახის ციხის სახარებები, რომელთა მოძიება თაყაიშვილის სახელს უკავშირდება. გამოფენის ერთი ნაწილი შეეხებოდა ექვთიმე თაყაიშვილის მოღვაწეობას საქართველოს პირველი დემოკრატიული რესპუბლიკის საკანონმდებლო ორგანოში - საქართველოს ეროვნულ საბჭოსა და დამფუძნებელ კრებაში. ექსპოზიციაზე წარმოდგენილია ლევილის მამულში ქართველი მოღვაწის ცხოვრების ამსახველი დოკუმენტებიც.

აღსანიშნავია, რომ ექვთიმე თაყაიშვილი საქართველოს ცენტრალური არქივის, დღევანდელი ეროვნული არქივის დაარსების ერთ-ერთი ინიციატორი იყო. 2020 წელს არქივის დაარსებიდან 100 წლის იუბილე აღინიშნება.